pirmas puslapis

Programa
Modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose IRT, bei teikti kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.
Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys. Asmuo, sėkmingai baigęs modulio programą, gauna jo baigimo patvirtinimo dokumentą.
Įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti jaunesniojo inžinieriaus, IT gamybos asistento, jaunesniojo tinklų administratoriaus, IT garantinio ir pogarantinio remonto specialistu, teikti konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo, programų diegimo bei priežiūros paslaugas. Įgijęs šią kvalifikaciją asmuo gali dirbti tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje, teikti specifines IT paslaugas arba atlikti bendro pobūdžio aptarnavimo darbus.
Programos mokymosi rezultatai, įgyjamos kompetencijos
Privalomosios kompetencijos
Moka parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams skirtas programas, išmano kompiuterio aparatinės dalies struktūrą, parametrus ir veikimo principus, kompiuterio periferinių įrenginių struktūrą, parametrus ir veikimo principus, projektuoti kompiuterinį tinkle, išmano kompiuterinį tinklą, jo funkcionavimą ir užtikrina saugumą, atlieka IT sistemų derinimo bei remonto darbus.
Pasirenkamosios kompetencijos
Moka kurti tinklalapius, administruoti kompiuterinį tinkle, taikyti pagrindines programavimo kalbos funkcijas užduočių sprendimui.
Ugdomos bendrosios kompetencijos
Bendravimo užsienio kalba; skaitmeninio raštingumo; mokymosi ir problemų sprendimo; socialinio ir pilietinio sąmoningumo; iniciatyvumo, verslumo, lyderystės; tvarios plėtros palaikymo; sveikatos tausojimo ir darbo saugos; komandinio darbo; kritinio mąstymo; profesinės etikos.
Dėstomi dalykai (moduliai)
Įvadas į profesiją, taikomosios programos, kompiuterių derintojo programinė įranga, kompiuterių įrangos aparatinė dalis, kompiuterių periferiniai įrenginiai, kompiuterinių tinklų technologijos, kompiuterinių tinklų funkcionavimas ir saugumas, IT sistemos ir produktai, IT sistemų aptarnavimas, įvadas į darbo rinką, tinklalapių kūrimas, tinklų administravimas, programavimo pagrindai, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas.